نمرات کتبی درس مدیریت رفتار سازمانی 
نمرات از 15 محاسبه شده است 

5112
8113
7.5114
11.75115
10.25116
4117
8.25118
9119

|+|
نوشته شده توسط DR HASHEMIAN در چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 9:55
نمرات نهائی درس فرایندو الگوهای خط مشی گذاری فرهنگی 
 کتبیتحقیقکتابنهائی
1076.5006.5
1089009
1098.25008.25
1019.57016.5
1026006
1101.5001.5
1035.5005.5
1045.75005.75
1056006
1067007

|+|
نوشته شده توسط DR HASHEMIAN در یکشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۳ و ساعت 18:55
نمرات درس نظریه پیشرفته سازمان 
نمرات نهائی

125 12.75 6 18.75
126 10.5 0 10.5
127 9.5 4.5 14
128 10 4.5 14.5
129 11 0 11
130 9.5 0 9.5
131 12 0 12

|+|
نوشته شده توسط DR HASHEMIAN در شنبه دهم آبان ۱۳۹۳ و ساعت 17:11
نام گذاری پسران در ایران 
نام گذاری پدیده ای است که می تواند حال و هوای فرهنگی یک جامعه را نشان دهد. به عبارت دیگر بررسی نامها خود فی حد نفسه می تواند یک نگاه پدیدارشناختی به فرهنگ را با خود به همراه داشته باشد. از منظرهای مختلف می توان نام گذاری بر روی فرزندان را تحلیل کرد. خود پدیده نامگذاری هم قصه مفصلی دارد. در فلسفه غرب جریان نام گرایان که قائل به این هستند که تمام مفاهیم کلی چیزی جزء اعتبار اسمی لفظ دال نیستند گرفته تا مباحث عرفای اسلامی در خصوص اسماء و صفات حق تعالی و این جمله معروف که الاسماء تنزل من السماء. یعنی از اعتباری دانستن محض اسم تا حقیقی دانستن آن.
ادامه مطلب
|+|
نوشته شده توسط DR HASHEMIAN در شنبه دهم آبان ۱۳۹۳ و ساعت 13:28
نمرات نهائی دکتری معارف 
نمرات دکتری معارف

 کتبیکتابتحقیقنهائی
155530۸
1675.5005.5
1567.53111.5
1606.53211.5
1574.53310.5
1587.753515.75
1596.534.514

|+|
نوشته شده توسط DR HASHEMIAN در شنبه دهم آبان ۱۳۹۳ و ساعت 12:55
نمرات نهائی 
برنامه ریزی و خط مشی گذاری در فرهنگ و ارتباطات

  کتبی کتاب تحقیق نهائی
239 9 0 0 9
240 7.25 3 7 17.25
245 9 0 0 9
243 6 0 0 6
244 7 3 7 17
242 9.5 3 7 19.5

|+|
نوشته شده توسط DR HASHEMIAN در پنجشنبه هشتم آبان ۱۳۹۳ و ساعت 14:45
ورزش قهرمانی بانوان 
چندی است که فرصت نکردم وبلاگ رو به لحاظ مباحث فرهنگی به روز کنم. امروز بحثی در یکی از شبکه های اجتماعی با برادری که نمی شناسمش داشتم در خصوص ورزش بانوان. شروع بحث با نقل مطلب حضرت آیت الله جوادی املی در خصوص مدال آوری زنان و این که کمال زن به مدال آوری نیست بل به تربیت فرزند است بود. اما بعد وارد دیدگاه مقام معظم رهبری در این خصوص شد و این که چگونه می توان سیاست حاکمیت را در قبال این مساله با مطلب آقای جوادی آملی جمع کرد http://rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=224358


ادامه مطلب
|+|
نوشته شده توسط DR HASHEMIAN در پنجشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۳ و ساعت 17:15
اعلام نمرات 

نمرات از 10 محاسبه شده است

 درس برنامه ریزی و سیاستگذاری در فرهنگ و ارتباطات (ارشد خواهران)

239 9
240 7.25
245 9
243 6
244 7
242 9.5

 درس الگوها و فرایند سیاستگذاری فرهنگی (دکتری) 

123 7
121 4
117 8.5
120 4.75
118 4.75
113 9
114 8.5
122 6.75

درس فرایند و الگوهای خط مشی گذاری فرهنگی (ارشد برادران)

107 6.5
108 9
109 8.25
101 9.5
102 6
110 1.5
103 5.5
104 5.75
105 6
106 7

درس فرهنگ و تمدن اسلامی

155 5
167 5.5
156 7.5
160 6.5
157 4.5
158 7.75
159 6.5

نمرات از 14 محاسبه شده است

درس نظریه های پیشرفته مدیریت و سازمان

125 12.75
126 10.5
127 9.5
128 10
129 11
130 9.5
131 12

 

آخرین مهلت ارائه تحقیق و مقالات مهرماه می باشد. بدیهی است پس از تاریخ فوق به ازای هر هفته یک نمره از تحقیق کسر خواهد شد.

|+|
نوشته شده توسط DR HASHEMIAN در چهارشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۳ و ساعت 8:35
اما و اگرهاي تحول رشته مديريت در ايران 
نخست: منازعه میان دو جریان پوزیتویسم و تفسیرگرا درباره ارزش مدار بودن و یا ارزش زدوده بودن نظریات علمی به تاریخ پیوسته و نتیجه این منازعه به سود تفسیریون خاتمه یافته است. بویژه ان که انتقادات وارده به تحصل گرائی خام با ظهور جریان انتقادی و مخدوش کردن مرز میان تئوری و ایدئولوژی تشدید هم شده است.


ادامه مطلب
|+|
نوشته شده توسط DR HASHEMIAN در چهارشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۲ و ساعت 10:28
نمرات تئوری سازمان ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ 
تحقیق کتبی نمره کل
107 6.25 6.25
108 6 5.5 11.5
112 7.25 7.25
109 8 10 18
101 7.5 10 17.5
102 8 5 13
110 7.5 7.5 15
103 6 9 15
104 6 4.75 10.75
105 7.5 4.5 12
106 6 7.25 13.25

 

ملاحظات:

نمره کتبی از ۱۲ و نمره تحقیق از ۸ محاسبه شده است.

|+|
نوشته شده توسط DR HASHEMIAN در چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ و ساعت 19:38